Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia na życie

Powodów wypowiedzenia umowy ubezpieczenia na życie może być co najmniej kilka. Najczęstszym z nich są finanse, np. utrata pracy przez ubezpieczonego. Jeśli środki na polisę były już długo wpłacane, nie warto wykonywać gwałtownych ruchów i podejmować nagłych decyzji. Odzyskanie nawet części środków może być niemożliwe.

 

Procedura za każdym razem wygląda tak samo – najpierw chęć wypowiedzenia umowy należy zgłosić towarzystwu ubezpieczeniowemu. Nie zawsze okaże się, że z polisy na życie zostanie tylko wspomnienie. Może się bowiem zdarzyć się, że ubezpieczyciel zaproponuje obniżenie składki (a tym samym sumy ubezpieczenia), a być może posiadany przez nas produkt przewiduje czasowe wstrzymanie dokonywania wpłat.

 

Pierwsze kroki

 

Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia na życie stanowi zwyczajną formalność. Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż sześć miesięcy, to ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie trzydziestu dni od daty zawarcia umowy, a w przypadku gdy ubezpieczający jest przedsiębiorcą, w terminie siedmiu dni od dnia zawarcia umowy.

Przeważnie ubezpieczający dysponuje  prawem wypowiedzenia umowy ubezpieczenia przy zachowaniu jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, jednak czynność ta nie zwalnia ubezpieczającego z  obowiązku opłacenia składki za okres, w jakim ubezpieczyciel udzielał ochrony ubezpieczeniowej. Datą odstąpienia od umowy ubezpieczenia jest data otrzymania pisma o odstąpieniu.

 

Co z resztą wpłaconych pieniędzy?

 

Ubezpieczonemu przysługuje też zwrot środków za niewykorzystane ubezpieczenie. W razie odstąpienia od umowy ubezpieczenia wysokość składki podlegającej zwrotowi liczona jest od dnia otrzymania przez ubezpieczyciela pisma o odstąpieniu. Przed złożeniem wypowiedzenia warto zapytać swojego doradcę o środki możliwe do otrzymania, żeby wiedzieć, czy upór i konsekwencja rezygnowania z polisy przyniesie jakiekolwiek korzyści finansowe.